เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- บุคลากร เข้าระบบด้วย KKU-Net
- นักศึกษาเก่า เข้าระบบด้วย KKU-Net หรือ KKU-Webmail
- นักศึกษาใหม่ เข้าระบบด้วย Username: รหัสนักศึกษาไม่มีขีด และ Password: รหัสบัตรประชาชน