ระบบรถยนต์

รายการใช้รถยนต์วันที่ 20 ตุลาคม 2562
ปรับปรุงภายใน
02 ต.ค. 2562 08:00 - 31 ต.ค. 2562 16:00
ณ. จ. หนองคาย
โดย รถบัส 45 ที่นั่ง 40-0068
ผู้ขอ: นายราชัน ภูกาบเพ็ชร์
พขร: นายเดชา สุโพธิ์
รับ - ส่ง อาจารย์ทิพย์สุดา
20 ต.ค. 2562 08:00 - 20 ต.ค. 2562 16:00
ณ. สนามบินอุดรธานี จ. อุดรธานี
โดย กระบะ 4 ประตู กค-2690
ผู้ขอ: นางสาวปิยมาศ โลหะปาน
พขร: นายสมบูรณ์ บุญรวม
เพื่อจัดโครงการฐินสามัคคี สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2
20 ต.ค. 2562 06:00 - 20 ต.ค. 2562 16:00
ณ. วัดสุธรรมนิมิตร (วัดท่า) บ้านกวนวันใหญ่ จ. หนองคาย
โดย รถบัส 30 ที่นั่ง 40-0067
ผู้ขอ: นางสาวรัตนาภรณ์ ทุริสุทธิ์
พขร: นายพินิตศักดิ์ จันทะพิมพ์
เพื่อจัดโครงการฐินสามัคคี สาขานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2
20 ต.ค. 2562 06:00 - 20 ต.ค. 2562 16:00
ณ. วัดสุธรรมนิมิตร (วัดท่า) บ้านกวนวันใหญ่ จ. หนองคาย
โดย รถบรรทุก 6 ล้อ 40-0073
ผู้ขอ: นางสาวรัตนาภรณ์ ทุริสุทธิ์
พขร: นายสิทธิกร ระวาดชิด