ระบบสารสนเทศ

ด้านการบริหารจัดการ

- ประเมินเพื่อนร่วมงาน - แสดงผลการประเมิน
- รับเข้านักศึกษาใหม่
- ประกาศผล
ใช้สำหรับให้นักศึกษาเข้ามาจองห้องพักและพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระค่าธรรมเนียมหอพักออนไลน์ได้
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ค้นหาจากชื่อ - สกุล
ค้นหาจากหน่วยงาน
สำหรับนักศึกษาและบุคลากรตรวจสอบการรับเข้าพัสดุ ไปรณษณีย์ ออนไลน์
ขออนุมัติใช้รถยนต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ด้านการจัดการเรียนการสอน

- นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลประเมิน
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบก่อนเข้าห้องสอบในแต่ละเทอม
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาแจ้งผลการสำเร็จการศึกษาได้

ด้านการเงิน

ระบบสารสนเทศทางด้านการเงินและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตรวจสอบเงินโอน เงินยืม และอื่น ๆ ของวิทยาเขตหนองคาย
บริการต่าง ๆ จากงานคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ด้านการวิจัย

เว็บไซต์ของฝ่ายวิจัยวิทยาเขตหนองคาย
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติของวิทยาเขหนองคาย
ฐานข้อมูลวิจัยของงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699