ระบบสมัครเข้าศึกษาออนไลน์
ชื่อ - นามสกุลนายจีรวัฒน์ เงินโพธิ์กลาง
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร042 415600 ต่อ 46611, 46622
สังกัดงานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา หน่วยรับเข้านักศึกษา
facebook

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699