ระบบสมัครเข้าศึกษาออนไลน์

โครงการรับสมัครที่กำลังเปิดขณะนี้

# โครงการ ช่วงที่เปิดรับสมัคร สมัครออนไลน์

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699