ระบบสมัครเข้าศึกษาออนไลน์

โครงการรับสมัครที่กำลังเปิดขณะนี้

# โครงการ ช่วงที่เปิดรับสมัคร สมัครออนไลน์
1 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษานักเรียนเขตพื้นที่ใกล้เคียง 8 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 03 มีนาคม 2560 click here

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699