ระบบหอพักนักศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียม หอพัก #1

1 ค่าธรรมเนียมหอพัก 3,200 บาท
รวม: 3,200 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม หอพัก #2

1 ค่าธรรมเนียมหอพัก 3,200 บาท
รวม: 3,200 บาท

อัตราค่าธรรมเนียม หอพัก #3

1 ค่าธรรมเนียมหอพัก 3,200 บาท
รวม: 3,200 บาท


© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699