ระบบหอพักนักศึกษา

ประกาศเรื่อง  การจัดนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษาวิทยาเขตหนองคาย

และการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

............................................

ตามที่หอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ได้จัดนักศึกษาเข้าพักในหอพักนักศึกษา (หอพักที่ 1 - 3) ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น เพื่อให้การจัดนักศึกษาเข้าพักและการชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา  ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย  จึงขอให้นักศึกษาดำเนินการดังนี้

  1. การขอสละสิทธิ์เข้าพักในหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

          นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะพักในหอพักนักศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 หรือนักศึกษาที่คาดว่า จะสำเร็จการศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ให้ปฏิบัติดังนี้

                        1.1  ติดต่อขอสละสิทธิ์การเข้าพักได้ที่สำนักงานหอพัก ตั้งแต่วันที่ 3 - 19 ธันวาคม 2561 ในวัน และเวลาราชการ หากนักศึกษาไม่แจ้งสละสิทธิ์การเข้าพักตามวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่านักศึกษาประสงค์จะเข้าพักในหอพักนักศึกษาประจำภาคปลาย ซึ่งต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาตามระเบียบที่กำหนดและไม่สามารถขอเงินคืนได้ 

                        1.2  นักศึกษาที่ขอสละสิทธิ์การเข้าพักในหอพัก ต้องย้ายออกจากหอพักพร้อมส่งคืนกุญแจห้องพัก ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

           2.  การสมัครเข้าพักอยู่ในหอพัก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าพักในหอพักนักศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ขอให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดห้องพักที่ว่าง และยื่นใบสมัครขอเข้าพักในหอพักได้ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา ได้ตั้งแต่ วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

           3.  การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

หอพักนักศึกษาวิทยาเขตหนองคาย กำหนดให้นักศึกษาที่พักในหอพักพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินด้วยตนเอง ผ่านเวปไซต์ https://it.nkc.kku.ac.th/frontend/edorm/ และนำไปชำระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2562 ทั้งนี้ หากนักศึกษา ไม่ชำระเงินตามระยะเวลาที่กำหนด จะถูกบันทึกหนี้สินค้างชำระค่าธรรมเนียมหอพัก พร้อมทั้งถูกปรับชำระล่าช้าในอัตราวันละ 10  บาท นับจากวันสุดท้ายที่กำหนดให้ชำระค่าธรรมเนียมหอพัก (ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่  609 / 2554 ลงวันที่  12 เมษายน  2554)       

          อนึ่ง หากนักศึกษามีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา โทรศัพท์ 042-415631 ในวันและเวลาราชการ

 

 

ประกาศโดย: วันที่ประกาศ:


© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699