ระบบหอพักนักศึกษา

ระเบียบหอพักนักศึกษา

ข้อห้ามของหอพักนักศึกษาวิทยาเขตหนองคาย

1.   ห้ามก่อการทะเลาะวิวาท

2.   ห้ามลักทรัพย์

3.   ห้ามนำอาวุธ วัตถุระเบิด เข้ามา หรือครอบครองในบริเวณหอพัก

4.   ห้ามเล่นการพนัน

5.   ห้ามเสพ หรือมีไว้ครอบครองซึ่งสุรา ยาเสพติดให้โทษ และของมึนเมาอื่นในหอพัก

6.   ห้ามเมาสุราอาละวาด

7.   ห้ามทำลายทรัพย์สินหอพัก หรือก่อให้เกิดความเสียหายในหอพัก

8.   ห้ามถอดถอน ดัดแปลง โยกย้าย ต่อเติมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ประจำห้องพัก  ห้ามตอกตะปู และห้ามทาสีทับหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์

9.   ห้ามนำก๊าซหรือเชื้อเพลิงอันก่อนให้เกิดอันตราย หรือเกิดอัคคีภัยมาไว้ในบริเวณหอพัก

10. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนหรือกระทำใดๆ อันเป็นการก่อกวนความสงบ

11. ห้ามสูบบุหรี่

12.   ห้ามปีนหอพัก

13.   ห้ามเลี้ยงสัตว์ในหอพัก

14.   ห้ามนำบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าหอพักหรือเข้าพักในห้อง

15.   ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิด เช่น ตู้อบไฟฟ้า  อุปกรณ์ต้มน้ำไฟฟ้า หม้อหุงข้าว  เครื่องเสียง  เครื่องซักผ้า  ตู้เย็น  

 

 

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้พักอาศัยในหอพักนักศึกษา

1.   ผู้อาศัยจะนำบุคคลใดที่ยังมิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเข้าพักอาศัยในหอพักไม่ได้

2.   ผู้อาศัยต้องช่วยกันรักษาความสะอาด และดูแลรักษาทรัพย์สิน ตลอดจน อุปกรณ์ของหอพักให้คงสภาพดีอยู่เสมอ

3.    ผู้อาศัยต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในห้องพัก บริเวณหน้าห้องพัก บริเวณที่ซักล้าง  บริเวณรอบ ๆ หอพัก และให้นำขยะไปทิ้งในที่จัดให้เท่านั้น  หากพบเห็นนักศึกษาที่ไม่ให้ความร่วมมือทางหอพักจะพิจารณาตัดสิทธิ์ไม่ให้พักอาศัยในภาคการศึกษาต่อไป

4.    ผู้อาศัยต้องใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาอย่างประหยัด

5.    ผู้อาศัยต้องปฏิบัติเยี่ยงสุภาพชน ทั้งในด้านการแต่งกาย และความประพฤติ

6.   นักศึกษาต้องให้ความร่มมือกับกิจกรรมของหอพัก

7.   ผู้อาศัยไม่ควรนำทรัพย์สินมีค่ามาเก็บรักษาไว้ในหอพัก หากมีการสูญหายเกิดขึ้น  วิทยาเขตหนองคายจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

8.   ผู้อาศัยต้องรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายของทรัพย์สินภายในหอพักของตน และชดใช้ค่าเสียหายของทรัพย์สินส่วนรวมในหอพักอันเกิดจากการกระทำของตนเองตามราคาที่วิทยาเขตหนองคายประเมิน

9.   ผู้อาศัยต้องส่งคืนกุญแจห้องเมื่อย้ายออกจากหอพัก หากไม่ส่งคืนให้ริบ เงินค่าประกันกุญแจ

10. ผู้อาศัยในหอพักทุกคนต้องไม่ละเมิดข้อห้ามของหอพัก

11. ผู้อาศัยต้องให้ผู้มาเยี่ยมออกจากหอพักภายในเวลา 22.00 น. มิฉะนั้นถือว่าผู้อาศัยมีความผิดละเมิดข้อห้ามของหอพัก

12.  ในกรณีที่วัสดุ – ครุภัณฑ์ในห้องพักชำรุดอยู่ในสภาพใช้งานไม่ได้ให้ผู้อาศัยเขียนใบแจ้งซ่อมตามแบบฟอร์ม และส่งที่งานหอพักนักศึกษา การซ่อมแซมวัสดุ – ครุภัณฑ์ที่ชำรุด โดยการเสื่อมสภาพ ทางวิทยาเขต

หนองคายจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย แต่หากการชำรุดนั้นเกิดจากการกระทำของผู้อาศัย ผู้อาศัยจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

13.  การดำเนินกิจกรรมใด ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการอยู่ร่วมกัน และการพัฒนาหอพัก ขอให้เสนอกิจกรรมหรือโครงการผ่านคณะกรรมการหอพักนักศึกษา  เพื่อดำเนินการขออนุมัติจากผู้อำนวยการวิทยาเขตหนองคาย

14.  เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อบอุ่น  ปลอดภัย  เมื่อมีเรื่องหรือเหตุการณ์ใด ๆ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่หอพัก หรือคณะกรรมการฝ่ายหอพักนักศึกษา

15. ในกรณีนักศึกษาต้องการย้ายห้องให้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานหอพักนักศึกษาเท่านั้น

 

ประกาศโดย: วันที่ประกาศ:


© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699