ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แจ้งข้อมูล เข้าสู่ระบบ จะแสดงรายชื่อเจ้าของหมายเลข
 


แสดง 1 ถึง 41 จาก 99 ผลลัพธ์
#คณะ / หน่วยงานสายตรงภายในหมายเหตุ
1สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย49780พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ [นักวิชาการประมง]
2สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย49782พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ [ประชาสัมพันธ์]
3สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย49785พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ [พัสดุ]
4สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย49786พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ [การเงิน]
5สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย49788พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ [ผอ.]
6สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย49899ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย
7งานบริหารงานทั่วไป49097นิติกร
8งานบริหารงานทั่วไป49891หัวหน้างานอำนวยการ
9งานบริหารงานทั่วไป042-41560549894เลขานุการ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคาย
10งานบริหารงานทั่วไป04241569649896ยานพาหนะ
11หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ49911
12หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ49922
13หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ49933
14หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ49944
15หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ49955
16หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ49988call center (หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ)
17หน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์49009Operator
18หน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์042-415-60249892
19หน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์49893
20หน่วยสารบรรณ49090
21หน่วยสารบรรณ04241569849898ไปรษณีย์
22งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา49823
23งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา49824
24งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา04241562649826FAX
25งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา04241563149831งานหอพัก
26งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา49839
27งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา49840หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการฯ
28หน่วยสนับสนุนวิชาการและหลักสูตร49822
29หน่วยพัฒนานักศึกษา04241562949829
30หน่วยพัฒนานักศึกษา04241563049830
31หน่วยห้องสมุด ช่อ วายุภักตร์49835เค้าเตอร์
32งานอาคารและสถานที่49082โรงยิม
33งานอาคารและสถานที่49887หัวหน้างานอาคารและสถานที่
34งานอาคารและสถานที่04241564449888Call Center
35งานอาคารและสถานที่49889
36หน่วยสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง49085โรงซ่อม
37หน่วยรักษาความปลอดภัย04241567649876
38หน่วยโสตทัศนศึกษา04241568549885
39หน่วยการเงินและบัญชี04241561649816
40หน่วยการเงินและบัญชี04241561649816หัวหน้างานคลังและทรัพย์สิน
41หน่วยการพัสดุ49814

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699