ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แจ้งข้อมูล เข้าสู่ระบบ จะแสดงรายชื่อเจ้าของหมายเลข
 


แสดง 1 ถึง 40 จาก 94 ผลลัพธ์
#คณะ / หน่วยงานสายตรงภายในหมายเหตุ
1สำนักงานวิทยาเขตหนองคาย49899ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตหนองคาย
2งานอำนวยการ49097นิติกร
3งานอำนวยการ49891หัวหน้างานอำนวยการ
4งานอำนวยการ042-41560549894เลขานุการ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตหนองคาย
5งานอำนวยการ04241569649896ยานพาหนะ
6หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ49911
7หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ49922
8หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ49933
9หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ49944
10หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ49955
11หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ49988call center (หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ)
12หน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์49009Operator
13หน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์042-415-60249892
14หน่วยประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์49893
15หน่วยสารบรรณ49090
16หน่วยสารบรรณ04241569849898ไปรษณีย์
17งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา49823
18งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา49824
19งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา04241562649826FAX
20งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา04241563149831งานหอพัก
21งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา49839
22งานสนับสนุนวิชาการและพัฒนานักศึกษา49840หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการฯ
23หน่วยสนับสนุนวิชาการและหลักสูตร49822
24หน่วยพัฒนานักศึกษา04241562949829
25หน่วยพัฒนานักศึกษา04241563049830
26หน่วยห้องสมุด ช่อ วายุภักตร์49835เค้าเตอร์
27งานอาคารและสถานที่49082โรงยิม
28งานอาคารและสถานที่49887หัวหน้างานอาคารและสถานที่
29งานอาคารและสถานที่04241564449888Call Center
30งานอาคารและสถานที่49889
31หน่วยสาธารณูปโภคและซ่อมบำรุง49085โรงซ่อม
32หน่วยรักษาความปลอดภัย04241567649876
33หน่วยโสตทัศนศึกษา04241568549885
34หน่วยการเงินและบัญชี04241561649816
35หน่วยการเงินและบัญชี04241561649816หัวหน้างานคลังและทรัพย์สิน
36หน่วยการพัสดุ49814
37หน่วยการพัสดุ04241561549815
38หน่วยการจัดการทรัพย์สิน0-4241-561249012หอพัก
39สำนักงานคณบดี0-4241-562446624
40สำนักงานคณบดี0-4241-563846638เลขานุการ

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699