ระบบสารสนเทศ

ด้านการเงิน

สารสนเทศวิทยาเขตหนองคาย

ตรวจสอบเงินโอน เงินยืม และอื่น ๆ ของวิทยาเขตหนองคาย

สารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระบบสารสนเทศทางด้านการเงินและพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บริการต่าง ๆ จากงานคลัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699