ระบบสารสนเทศ

ด้านการจัดการเรียนการสอน

สารสนเทศวิทยาเขตหนองคาย

- นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอน - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลประเมิน
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบก่อนเข้าห้องสอบในแต่ละเทอม
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาแจ้งผลการสำเร็จการศึกษาได้

สารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699