ระบบสารสนเทศ

ด้านการบริหารจัดการ

สารสนเทศวิทยาเขตหนองคาย

- ประเมินเพื่อนร่วมงาน - แสดงผลการประเมิน
- รับเข้านักศึกษาใหม่
- ประกาศผล
ใช้สำหรับให้นักศึกษาเข้ามาจองห้องพักและพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระค่าธรรมเนียมหอพักออนไลน์ได้
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ค้นหาจากชื่อ - สกุล
ค้นหาจากหน่วยงาน
สำหรับนักศึกษาและบุคลากรตรวจสอบการรับเข้าพัสดุ ไปรณษณีย์ ออนไลน์
ขออนุมัติใช้รถยนต์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
- ออกเลขหนังสือราชการ
- สืบค้นหนังสือรับเข้า ส่งออก
- สืบค้นคำสั่งประกาศ ฯลฯ
- จัดตารางการใช้รถยนต์
- ตรวจสอบการใช้รถยนต์
- ขอใช้บริการ
- สร้างเว็บไซต์ส่วนบุคคลได้
- บริหารจัดการเว็บไซต์
- ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว
ข้อมูลระยะเวลาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ขอหนังสือรับรองเงินเดือน ขอหนังสือรับรองประวัติการทำงาน ขอหนังสือรับรองควาทประพฤติ ขอหนังสือรับรองมีการใช้สิทธิการรักษาพยาบาล ขอขึ้นทะเบียน หรือเปลี่ยนสถานพยาบาล

สารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699