ระบบสารสนเทศ

ด้านการวิจัย

สารสนเทศวิทยาเขตหนองคาย

เว็บไซต์ของฝ่ายวิจัยวิทยาเขตหนองคาย
การจัดประชุมวิชาการนานาชาติของวิทยาเขหนองคาย
ฐานข้อมูลงานวิจัยของวิทยาเขตหนองคาย

สารสนเทศมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ฐานข้อมูลวิจัยของงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

© มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
112 หมู่ 7 บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองกอมเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์: 042-415600
โทรสาร: 042-415699