เอกสารการรับสมัคร /rgweb/web/images/files/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9B.%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-2560%282%29.docx  

Read More

   เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 ได้จัดประชุมกลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น โดยเป็น การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของปี 2559 และเรื่องจัดสรรงบประมาณของปลุ่มวิจัยฯ เป็นต้น โดยมี ผศ.ดร.ศักรินทร์  นนทพจน์ เป็นประธานใน ท

Read More

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน นำโดยหัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ผศ.ดร.ศักรินทร์  นนทพจน์  เลขานุการ กลุ่มวิจัยฯ ผศ.ดร.ณัฏฐ์ธนิน  เอื้อศิลป์ และที่ปรึกษากลุ่มวิจัยฯ ผศ.ดร.ธเนศ  วัฒนกูล ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 ให้กับ รองอธิการบดีฝ่ายวิจั

Read More