วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้ที่อาวุโสของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย 2 ท่าน คือ Mrs.Andar Finnegan และ Mr.Jacob T. Schutz เข้าพบปะกับกลุมวิจัยฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นด้านเศษฐกิจการค้า ไทย - ลาว - จีน โดยมีคณบดีคณะสังคมศาสตร์บูรณาการ รองศาสตราจารย์ ดร.อภิ

Read More