โครงสร้าง

กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน

Indo – China Country International Trade and Economic Research Sector

 

1. ที่ปรึกษากลุ่มวิจัย ประกอบด้วย

          1.1 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี        เป็นประธานที่ปรึกษา

          1.2 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย                                          เป็นกรรมการ

          1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ วัฒนกูล                              เป็นกรรมการ

          1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ณ หนองคาย                    เป็นกรรมการ

          1.5 หัวหน้ากลุ่มวิจัย                                                    เป็นกรรมการและเลขานุการ

          หน้าที่ของที่ปรึกษากลุ่มวิจัย

          1) ให้ข้อเสนอแนะ กำหนดทิศทางในการดำเนินงานวิจัย

          2) ให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาให้ความเห็นชอบความสำเร็จของกลุ่มวิจัยตลอดโครงการ

 

2. คณะกรรมการบริหารกลุ่มวิจัย ประกอบด้วย

          2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์                    เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย ฯ

          2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สุริยา ไตรยราช                        เป็นกรรมการ

          2.3 ดร. ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์                                          เป็นกรรมการ

          2.4 นางมัณจนา คงทวี                                                    เป็นกรรมการ

          2.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ธนิน เอื้อศิลป์                     เป็นกรรมการและเลขานุการ

          2.6 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยที่รับผิดชอบ                                    เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

          หน้าที่ของกรรมการบริหารกลุ่มวิจัย

          1) กำหนดทิศทางในการดำเนินงาน และจัดทำแผนกลุ่มวิจัย ฯ

          2. ดำเนินการ และควบคุม โครงการต่าง ๆ ให้ตรงตามตัวชี้วัดความสำเร็จของกลุ่มวิจัย ฯ

          3) อนุมัติแผนงาน โครงการ และแผนงบประมาณประจำปีเพื่อเสนอมหาวิทยาลัย

          4) กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย ฯ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

          5) ให้คำปรึกษาและเสนอความคิดเห็นต่อหัวหน้ากลุ่มวิจัย ฯ

          6) เสนอแต่งตั้งและถอดถอนหัวหน้ากลุ่มวิจัย ฯ รวมทั้งกำกับติดตามการปฏิบัติงานของหัวหน้ากลุ่มวิจัย ฯ

          7) เสนอรายงานความก้าวหน้าของกลุ่มวิจัย ฯ ต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ทุก ๆ 6 เดือน