ประวัติ

ประวัติของกลุ่มวิจัย

          จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยได้กำหนดทิศทางให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการลงทุนในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง กอปรกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษาในภาคอีสานตอนบน อีกทั้งวิทยาเขตหนองคายมีความใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะลาวและเวียดนาม นอกจากนี้จากการที่จังหวัดหนองคายเป็นเมืองหน้าด่านในการเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งจากไทยไปสู่ลาว ยิ่งส่งผลทำให้จังหวัดหนองคายมีบทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเหตุนี้เองในการที่จะตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดและภูมิภาค จึงควรที่จะมีการนำองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและสังคมศาสตร์ในกลุ่มประเทศอินโดจีน มาประยุกต์ให้เข้ากับกระแสโลกาภิวัตน์ในระบบทุนนิยม โดยเฉพาะ สปป.ลาว แบะเวียดนาม เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับจังหวัดหนองคาย ตลอดจนประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอินโดจีน ดังที่เห็นได้จาก นโยบายความร่วมมือของรัฐบาลที่ผ่านมา อาทิเช่น ความร่วมมือหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ (ลุ่มน้ำโขง) โครงการความร่วมมือ 3 ประเทศ 8 จังหวัด เป็นต้น ดังนั้นวิทยาเขตหนองคายจึงประสงค์ในการพัฒนาองค์ความรู้  และการสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีน วิทยาเขตหนองคาย จึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิจัยที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านเศรษฐกิจการค้าและบริการ ในอันที่จะช่วยสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเศรษฐกิจและสังคมไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นการสร้างและการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ มาสนับสนุนในระบบการเรียนการสอนของวิทยาเขตหนองคายตลอดจนสามารถผลิตนักวิจัยที่มีคุณภาพและส่งเสริมผลงานในระดับสากล ต่อไป

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ ของกลุ่มนักวิจัย

          วิสัยทัศน์ (Vision)

          เป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านเศรษฐกิจภาคการค้าและบริการระหว่างประเทศของ ไทย–ลาว–เวียดนาม

          พันธกิจ (Mission)

          1. จัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจการค้าและบริการระหว่างประเทศของ ไทย-ลาว-เวียดนาม และประเทศที่เกี่ยวข้อง

          2. เป็นศูนย์ประสานงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการด้านเศรษฐกิจการค้าและบริการโดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอินโดจีน

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนกลยุทธ์

          เป้าหมาย

          1. มีข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและการค้าและบริการระหว่างประเทศของ สปป.ลาว และเวียดนาม

          2. มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านเศรษฐกิจการค้า การบริการระหว่างประเทศกับสถาบันการศึกษาของประเทศในลุ่มน้ำโขง  

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเศรษฐกิจภาคการค้าและบริการระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอินโดจีน

2. เพื่อสร้างผลงานการวิจัยแบบสห-วิทยาการ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และตอบ สนองนโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจการค้าและบริการระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศอินโดจีน

3. เป็นศูนย์กลางของข้อมูลด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนของประเทศต่าง ๆ  ในอินโดจีน

4. ให้บริการวิชาการด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศสำหรับนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ชุมชน ภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับประเทศและนานาชาติ

5. สร้างความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย กับหน่วยงานภายนอก ในจังหวัดหนองคายและจังหวัดใกล้เคียง

แผนกุลยุทธ์

1. เร่งประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในประเทศอินโดจีน โดยเฉพาะ สปป.ลาว และเวียดนาม

2. เพิ่มโอกาสในการพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงในต่างประเทศโดยเน้นพื้นที่เป้าหมายอาทิพื้นที่กำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ แขวงบอลิคำไซ จังหวัดเงห์อาน จังหวัดฮาติงห์ เป็นต้น

3. ส่งเสริมให้นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาที่ 3 โดยการจัดอบรมภาษาที่ 3 เช่น ภาษาจีน ภาษาลาว และภาษาเวียดนาม เป็นต้น

4. จัดอบรมพื้นฐานในการเขียนบทความนานาชาติด้านเศรษฐกิจทางด้านการค้า การลงทุน ภาคบริการ และการค้าชายแดน