กลุ่มวิจัยฯ มอบกระเช้าปีใหม่ให้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

กลุ่มวิจัยฯ มอบกระเช้าปีใหม่ ให้แก่รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศอินโดจีน นำโดยหัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ผศ.ดร.ศักรินทร์  นนทพจน์  เลขานุการ กลุ่มวิจัยฯ ผศ.ดร.ณัฏฐ์ธนิน  เอื้อศิลป์ และที่ปรึกษากลุ่มวิจัยฯ ผศ.ดร.ธเนศ  วัฒนกูล ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 ให้กับ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ศาสตราจารย์ ศุภชัย ปทุมนากุล และทีมงานกองบริหารงานวิจัย